Έργα

Οι δράσεις της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με τον σχεδιασμό δράσεων, την εφαρμογή μελετών, την υλοποίηση έργων και προγραμματικών συμβάσεων οι οποίες εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με βάση πάντα τους σύμφωνους με το ισχύων καταστατικό της Εταιρείας σκοπούς της.

Με στόχο την ομαλή, αποδοτική και αποτελεσματική προσαρμογή  και ένταξή της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ στο αναπτυξιακό οικοσύστημα της Περιφέρειας Κρήτης, εκπονήθηκε μελέτη στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού (Δεκέμβριος 2020-Μάρτιος 2021) της νέας περιόδου  λειτουργίας της ώστε να αποτελέσει σύγχρονο φορέα περιφερειακής ανάπτυξης επιτυχώς ενταγμένο στον αντίστοιχο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης.

Με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της Περιφέρειας Κρήτης ενισχύονται οικονομικά διάφορες δραστηριότητες, κάποιες από τις οποίες ανακοινώνονται αναλυτικά στον Ετήσιο Προγραμματισμό κάθε έτους, μόλις αυτός εγκριθεί από τη ΔΣ της Εταιρείας, ενώ κάποιες άλλες προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους και εγκρίνονται αυτόνομα από το ΔΣ της Εταιρείας .

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο