ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ / ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.ΑΕ και Πολυτεχνείο Κρήτης για την επανάχρηση και ανάπλαση ελεύθερων χώρων και κατασκευών του Εκθεσιακού χώρου της Αγυιάς.

Σκοπός του προς εκπόνηση ερευνητικού έργου είναι η ερμηνεία και ανάδειξη της δυναμικής των ανενεργών κτηρίων του συγκροτήματος (χώροι γραφείων, εστιατορίου, υπόστυλης αίθουσας, αποθηκών) σε συνδυασμό με την γεωγραφική θέση του, ως συμβολή σε μια συγκροτημένη στρατηγική αναγέννησης του παραγωγικού ιστού στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σύνδεσής του με την έρευνα και την καινοτομία και τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσδίδουν η φύση, τα προϊόντα και ο πολιτισμός της Κρήτης. Το ερευνητικό έργο θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης νομοθεσίας και των διεθνών πρακτικών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα συλλέγουν και θα αξιοποιηθούν νέα δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων στην ανάπτυξη νέων χρήσεων στα κτήρια της πρώην Περιφερειακής Αγοράς και από το Πολυτεχνείο Κρήτης ως πρωτότυπο ερευνητικό υλικό για την εκπαίδευση και για περαιτέρω επεξεργασία στην συγγραφή επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια και περιοδικά.

Περίοδος Υλοποίησης: 10 μήνες
Kατάσταση: Σε εξέλιξη

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο