Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων στην Κρήτη

Το έργο με τίτλο: Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου και Ακρωνύμιο JOINOUT, κωδικός: ΓΓ2CL-0359457, MIS 5184343, της Δράσης
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/2 η Πρόσκληση - Επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης εκπονήθηκε έρευνα πεδίου, η οποία αποτύπωσε και αξιολόγησε αφενός τις προτιμήσεις κι εντυπώσεις των ψηφιακών νομάδων που έχουν ήδη επισκεφτεί την Κρήτη, αφετέρου διερεύνησε τις προϋποθέσεις και δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών ψηφιακού νομαδισμού σε συγκεκριμένους τόπους της υπαίθρου.

Οι ψηφιακοί νομάδες δημιουργούν ευκαιρίες και δυναμικές πολύπλευρης ανάπτυξης στους τόπους που επισκέπτονται και διαμένουν, καθιστώντας ουσιαστικά το φαινόμενο ένα πολυεπίπεδο επιταχυντή δημιουργίας βιώσιμων τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.

Στα πλαίσια του έργου η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ ανέλαβε την εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων στην Κρήτη.

Η μελέτη, με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων στην Κρήτη”, θέτει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο για την Περιφέρεια Κρήτης την ανάπτυξη ενός αποαστικοποιήμενου και αποκεντρωμένου ψηφιακού νομαδισμού στην ύπαιθρο και στην ενδοχώρα του νησιού. Η βασική επιχειρηματολογία αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που φέρει η Κρήτη ως τόπου προορισμού των ψηφιακών νομάδων, προτείνει 5 χωρικές ζώνες ανάπτυξης ψηφιακού νομαδισμού, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζει τις σχετικές ανάγκες, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω link:

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο