ΜEΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (MEDITERRANEAN AGROFOOD COMPETENCE CENTER- MACC)

Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», Γ.Γ.Ε.Κ. , Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020), Κωδικός Πράξης : ΓΓ2CC-0116578.

Το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) αποτελεί μια σύμπραξη 30 ιδιωτικών και 10 δημόσιων φορέων από τους τομείς της έρευνας, των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, του πρωτογενούς τομέα, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Η Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.ΑΕ αποτελεί έναν από τους φορείς που συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Κέντρου Ικανοτήτων για την Αγροδιατροφή στην Κρήτη.

Βασικοί άξονες των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται αποτελούν:

  1. Τα διαγνωστικά εργαλεία και οι μέθοδοι για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας, αυθεντικότητας και ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων διατροφής (νέοι βιοδείκτες ποιότητας και αυθεντικότητας, νέες αναλυτικές μέθοδοι ελέγχου της ασφάλειας τροφίμων κλπ)

  2. Εφαρμογές βιοτεχνολογίας για την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων αγροδιατροφικών προϊόντων και σύγχρονων βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ( καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα,

  3. Ανάπτυξη κοινών project και επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού, σε επίπεδο προμηθειών, ανάπτυξης δικτύων διανομής, χρηματοδότησης τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας και ενσωμάτωσης των τεχνολογικών, εμπορικών και οργανωσιακών καινοτομιών στις επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

  4. Οι λύσεις / προϊόντα της ΜΑCC περιλαμβάνουν ώριμα προϊόντα με υφιστάμενους/ώριμους πελάτες (ή / και εταίρους) κάποια κοντά στην ολοκλήρωση και κάποια σε επίπεδο προτάσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας, αλλά και ρίσκο.

Το MACC θα λειτουργήσει σαν μια επιχείρηση ανάπτυξης, διαχείρισης και διάχυσης καινοτομίας, από την κερδοφορία και τη δράση της οποίας θα ωφεληθούν τόσο οι μέτοχοι της, όσο και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αξιακή αλυσίδα του αγροδιατροφικού χώρου.'

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.macc.gr/

Περίοδος Υλοποίησης: 30-11-2021 έως 30-11-2026

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο