Ποιοτικό Ελαιόλαδο "A.I.M.-H.Q. OIL" Artificial Intelligent Machine Learning High Quality – Extra Virgin Olive OIL

Το έργο με τίτλο : Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας – Ακρωνύμιο AIM-HQ-OIL, κωδικός : ΓΓ2CL-0362777, MIS 5184342, της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ 2η Πρόσκληση – Επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής & Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας.

Αρχεία:

AFISA AIM HQ-OIL

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω link: https://aim-hqoil.gr/


Το έργο με τίτλο : Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας – Ακρωνύμιο AIM-HQ-OIL, κωδικός : ΓΓ2CL-0362777, MIS 5184342, της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ 2η Πρόσκληση – Επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο