Στηρίζουμε και υλοποιούμε
το αναπτυξιακό όραμα της
Περιφέρειας Κρήτης

ΠΑΝΕΤΑΙΚ αε

Η μοναδική Αναπτυξιακή Εταιρεία στην οποία η Περιφέρεια Κρήτης κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της (Άρθρο 194 ν. 3852/2010).

ΕΡΓΑ

Οι δραστηριότητες της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με τον σχεδιασμό δράσεων, την εφαρμογή μελετών, προγραμματικών συμβάσεων και την υλοποίηση έργων μέσω Εθνικών / Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προγραμματικών συμβάσεων κ.α.

Με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της Περιφέρειας Κρήτης ενισχύονται οικονομικά διάφορες δραστηριότητες, κάποιες από τις οποίες ανακοινώνονται αναλυτικά στον Ετήσιο Προγραμματισμό κάθε έτους, μόλις αυτός εγκριθεί από τη ΔΣ της Εταιρείας, ενώ κάποιες άλλες προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους και εγκρίνονται αυτόνομα από το ΔΣ της Εταιρείας.

ΕΡΓΑ

11ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum Πολιτιστικών Διαδρομών

11ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum Πολιτιστικών Διαδρομών Η Διευρυμένη Μερική Συμφωνία…

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΦΥΛΑΞΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΦΥΛΑΞΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ…

Από το όραμα... στην υλοποίηση!

Ανακοινωσεις

TOP