ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας 1.3 «Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις», Κ.Α 2023ΝΠ10200003,  Kωδ. MIS 5214799  της ΝΠ102 της Περιφέρειας Κρήτης.
Απόφαση Ένταξης
ΑΔΑ: 696Η7ΛΚ-ΞΥ0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 06/06/2023
Α.Π.: 184998

Στόχος του έργου  είναι η δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού για την Ανάπτυξη και Στήριξη της  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια μέσω της ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ και η παράλληλη θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός Διαρκούς Φόρουμ για την Κοινωνική Οικονομία στη Περιφέρεια Κρήτης.

Ο προτεινόμενος μηχανισμός  επικεντρώνεται στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα υπό την έννοια της ιδιαίτερης επίδρασης  που μπορεί να έχει η ανάπτυξή της  στο πεδίο της απασχόλησης, στην αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και στην τοπική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας.

Βασικοί στόχοι είναι :

Η ισχυροποίηση των πετυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Κρήτη, η συμβολή για την ενεργοποίηση και ανασυγκρότηση όσων επιχειρήσεων υπολειτουργούν και η δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων με στοιχεία κοινωνικής καινοτομίας με καλά επεξεργασμένο και βιώσιμο  σχέδιο και δημιουργία  νέων θέσεων απασχόλησης.

Παράλληλα και για την επίτευξη των παραπάνω είναι αναγκαία η αξιοποίηση και ενεργοποίηση επιστημονικού δυναμικού, η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες ,με υφιστάμενους μηχανισμούς της Περιφέρειας (Παρατηρητήρια)  και με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, τις ενώσεις ή δίκτυα αυτών, με σκοπό την συνεργασία για τη συνεχή παρακολούθηση, ανάλυση και διαβούλευση επι των θεμάτων που άπτονται της Κοινωνικής Οικονομίας.

Ο Περιφερειακός μηχανισμός της ΠΑΝΕΤΑΙΚ  θα επικεντρώσει :

  1. Την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων, επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της Αυτοδιοίκησης για την  ωφέλεια και τον κοινωνικό αντίκτυπο από τη λειτουργία των  κοινωνικών επιχειρήσεων.
  2. Στην ανάδειξη των ευκαιριών και αναγκών σε τοπικό επίπεδο, στην παρακίνηση και ενθάρρυνση για την δημιουργία ομάδων ενδιαφέροντος για συλλογική δράση με άξονα μια ιδέα που να απαντά σε τοπικές ανάγκες. Ιδιαίτερα από ανέργους και νέους ή νέες.
  3. Την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση των ενδιαφερόμενων ομάδων για  την ωρίμανση των ιδεών και την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων όπως και την αναθεώρηση ή επικαιροποίηση επιχειρηματικού σχεδίου υφιστάμενης κοινωνικής επιχείρησης.
  4. Την υποστήριξηεπί  των αναγκαίων διαδικασιών για την δημιουργία  κοινωνικής επιχείρησης και την υποστήριξη στα πρώτα στάδια (3-4 μήνες).
  5. Την αναζήτηση ή τη δημιουργία  ευκαιριών χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά, Εθνικά ,Περιφερειακά προγράμματα ή άλλα εργαλεία και μέσα(π.χδράσεις Crowdfunding για φορείς Κ.ΑΛ.Ο)
  6. Την προβολή και προώθηση των Κοιν. Επιχειρήσεων και των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τους μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή συνεργασίας με άλλα δίκτυα και πλατφόρμες στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Βασικό εργαλείο για τα παραπάνω είναι το Διαρκές Φόρουμ για τη Κοινωνική Οικονομία το οποίο θα αποτελούν η ΠΑΝΕΤΑΙΚ, το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ,τα σχετικά  Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και ΕΛΜΕΠΑ, η Ένωση φορέων ΚΑΛΟ Κρήτης, η ΠΕΔ, και οι Αναπτυξιακές Εταιρίες που υλοποιούν προγράμματα που άπτονται της Κοιν. Οικονομίας.

Το Διαρκές Φόρουμ για τη Κοινωνική Οικονομία:

  1. Θα παρακολουθεί την ποσοτική και ποιοτική εξέλιξη του τομέα στη Κρήτη με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που θα καθορίσει.
  2. Θα οργανώνει ημερίδες, Εργαστήρια ,διαλέξεις για ειδικά θέματα ή σε ειδικά πεδία που συμβάλουν στην προώθηση της Κοιν. Οικονομίας.
  3. Θα συμβάλει στην υποβολή κοινών προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα και δράσεις.(ERASMUS, ΕΣΠΑ, INTEREGκ.α)
  4. Θα προωθήσει την Έρευνα και την διάχυση υπάρχουσας  της επιστημονικής γνώσης ,τις  καλές πρακτικές και επιτυχημένα  επιχειρηματικά μοντέλα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

 

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

1) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4430
2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ.ΑΛ.Ο.

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο