Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads) στην Κρήτη»

/ / Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads) στην Κρήτη» στο πλαίσιο της Πράξης «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου [ΓΓ2CL-0359457]» με κωδικό 5184343 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ,  CPV [72221000-0] 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή  πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (“197378”): 30/06/2023. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/07/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.  

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 21/07/2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.

Δείτε αναλυτικά: