Σύμβαση Υπεργολαβίας για το Παραδοτέο Π1.1.2

/ / Featured, Ανακοινώσεις

Σύμβαση Υnεργολαβίας ανάμεσα στην Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε. και την ΕΤΑΜ Α.Ε. για ro Παραδοτέο Πl.1.2 Έκθεση – Σχέδιο Εμπορικοποίησης στα πλαίσια του με κωδ. Πράξης ΜΙΣ 5184342 έργου με τίτλο «Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας [ΓΓ2CL 0362777], της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ 2η Πρόσκληση – Επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΙΜ HQ OIL
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

 


Το έργο με τίτλο : Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας – Ακρωνύμιο AIM-HQ-OIL, κωδικός : ΓΓ2CL-0362777, MIS 5184342, της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ 2η Πρόσκληση – Επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.