ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

/ / Featured, Ανακοινώσεις


Υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στην Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. και την ΕΤΑΜ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads) στην Κρήτη» (CPV 79415200-8) ως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, η οποία του κατακυρώθηκε σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Το έργο που θα ανατεθεί με την παρούσα διακήρυξη, στοχεύει στην υποστήριξη της ΠΑΝΕΤΑΙΚ η οποία αποτελεί μέλος του Δικτύου Τουρισμού Υπαίθρου «e-παιθρος», προκειμένου να σχεδιασθεί, προετοιμασθεί, οργανωθεί και υλοποιηθεί έγκαιρα και επιτυχώς ώστε να αποτελέσει ουσιαστική εισροή στο πλαίσιο της Πράξης «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου [ΓΓ2CL-0359457]» η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 Η ανάθεση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

 


«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads) στην Κρήτη» (CPV 79415200-8) ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΜ Α.Ε. Το έργο με τίτλο: Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου και Ακρωνύμιο JOINOUT, κωδικός: ΓΓ2CL-0359457, MIS 5184343, της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/2 η Πρόσκληση – Επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Επισυναπτόμενο: