Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης δράσεων ψηφιακής ανάδειξης των συλλόγων του ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑ.

/ / Featured, Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 6 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024.

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 6 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024 προσκαλεί την ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS A.E. Σύμβουλοι Καινοτομικών Εφαρμογών και Νέων Τεχνολογιών να υποβάλει οικονομική προσφορά την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης δράσεων ψηφιακής ανάδειξης των συλλόγων του ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑ.

Επισυναπτόμενο αρχείο: Εδώ