ΜEΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (MEDITERRANEAN AGROFOOD COMPETENCE CENTER- MACC)

Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», Γ.Γ.Ε.Κ. , Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020), Κωδικός Πράξης : ΓΓ2CC-0116578.

Το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) αποτελεί μια σύμπραξη 30 ιδιωτικών

και 10 δημόσιων φορέων από τους τομείς της έρευνας, των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, του πρωτογενούς τομέα, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Η Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.ΑΕ αποτελεί έναν από τους φορείς που συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Κέντρου Ικανοτήτων για την Αγροδιατροφή στην Κρήτη.

Βασικοί άξονες των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται αποτελούν:

  1. Τα διαγνωστικά εργαλεία και οι μέθοδοι για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας, αυθεντικότητας και ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων διατροφής (νέοι βιοδείκτες ποιότητας και αυθεντικότητας, νέες αναλυτικές μέθοδοι ελέγχου της ασφάλειας τροφίμων κλπ)

  2. Εφαρμογές βιοτεχνολογίας για την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων αγροδιατροφικών προϊόντων και σύγχρονων βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ( καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα,

  3. Ανάπτυξη κοινών project και επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού, σε επίπεδο προμηθειών, ανάπτυξης δικτύων διανομής, χρηματοδότησης τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας και ενσωμάτωσης των τεχνολογικών, εμπορικών και οργανωσιακών καινοτομιών στις επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

  4. Οι λύσεις / προϊόντα της ΜΑCC περιλαμβάνουν ώριμα προϊόντα με υφιστάμενους/ώριμους πελάτες (ή / και εταίρους) κάποια κοντά στην ολοκλήρωση και κάποια σε επίπεδο προτάσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας, αλλά και ρίσκο.

Το MACC θα λειτουργήσει σαν μια επιχείρηση ανάπτυξης, διαχείρισης και διάχυσης καινοτομίας, από την κερδοφορία και τη δράση της οποίας θα ωφεληθούν τόσο οι μέτοχοι της, όσο και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αξιακή αλυσίδα του αγροδιατροφικού χώρου.

Περίοδος Υλοποίησης: 30-11-2021 έως 30-11-2026

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΦΥΛΑΞΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Δυτικής Κρήτης και Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ για τη Λειτουργία, Εποπτεία, Φύλαξη, Επισκεψιμότητα κτιρίου πρώην Υδροηλεκτρικού Σταθμού, ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στην Αγυιά Χανίων.

Η Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ αναλαμβάνει τη λειτουργία του κτιρίου του πρώην Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Αγυιάς ως εκθεσιακός χώρος προσβάσιμος για το ευρύ κοινό, την εποπτεία και φύλαξη του χώρου, την επισκεψιμότητα και την λειτουργία αναψυκτήριου σε συνδυασμό με τον περιβάλλοντα χώρο, την προσέλκυση και διευκόλυνση επισκεπτών και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα παραγωγής ενέργειας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και εξειδικευμένων επιστημόνων και σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, το ΤΕΕ, την εκπόνηση ετήσιου προγράμματος περιήγησης στο Μουσείο, της διατύπωσης προτάσεων ανάπτυξης εποπτικών ή ψηφιακών μέσων κλπ.

Περίοδος Υλοποίησης: Δώδεκα Έτη

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://myhs.gr/

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο